عضويت و ورودي مجموعه

ساعت كار بانوان

ساعت کار آقايان

روزهاي فرد 9 الي 15 بعد از ظهر

روزهاي زوج 9 الي 17 شب

شنبه ها: 9 الي 20   

جمعه ها تعطيل

روزهاي زوج 18 الي 22

روزهاي فرد 16 الي 22

جمعه ها 9 الي 22

شنبه ها تعطيل


آقايان/ بانوان

هزينه به تومان

زمان/جلسه

توضيحات

خدمات

25000

آزاد

استخر-سونا- جکوزي-بدنسازي

ورودي مجموعه

500000

25

کارت عضويت

250000

10+1

کارت عضويت